Pomiary elektryczne

Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń

Bezawaryjność i bezpieczne korzystanie z instalacji jest zapewnione przez regularne pomiary elektryczne oraz przeglądy. Polskie prawo przewiduje, iż przed oddaniem obiektu do użytku, instalacje elektryczne powinny zostać dokładnie sprawdzone, a w późniejszym terminie przynajmniej raz na 5 lat właściciel budynku powinien zlecać jej kontrolę. Ponadto w przypadku wystąpienia warunków szczególnych takich jak silne burze, powodzie czy mocny wiatr mogący uszkodzić instalację, powinny odbyć się dodatkowe kontrole. Szczególnie odnosi się to do uszkodzonych budynków oraz do sytuacji, kiedy ludzkie życie i zdrowe znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu.

Celem pomiarów elektrycznych jest sprawdzenie czy instalacja oraz urządzenia elektryczne zainstalowane są i funkcjonują w sposób prawidłowy i czy nie stwarzają zagrożenia.


Elementy wchodzące w skład wykonywanych przez nas pomiarów elektrycznych:

 • rezystancja izolacji - badanie stanu izolacji
 • zmierzenie rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo - prądowych
 • zmierzenie napięcia dotykowego
 • zbadanie baterii kondensatorowych
 • test ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • zmierzenie rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • badanie natężenia oświetlenia
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania


Badania wykonywane są we wszystkich układach sieci: TN, TT, IT tj.: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV Wykonujemy również innego rodzaju pomiary elektryczne.