Instrukcje elektroinstalacyjne

Sporządzanie instrukcji eksploatacyjnych danego zakładu pracy


Poniżej przedstawiam punkty przepisów prawnych które mówią o stosowaniu instrukcji eksploatacji.

  1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 62 z 1999r. Poz. 682) art.60
  2. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2004. Nr 96 poz. 959. Nr.99 poz. 1001; Nr 120 poz. 1252 art. 237)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 §41)
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy urządzeniach i instalacjach energetycznych(Dz.U. Nr 80 z 1999r poz. 912 § 2 pkt 7)
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pażdziernika 2002r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 z 2002r. Poz. 1596 rozdział 5)